Etiketter

, , , ,

Igår sände URs Skolfront ett avsnitt där jag och utbildningsminister Jan Björklund debatterade den växande skolsegregationen.

I Sverige spelar elevens socioekonomiska bakgrund numera lika stor roll för vilka resultat eleverna når som i Tyskland och USA. Det är inte länder som vi är vana att jämföra oss med i dessa sammanhang. Jag är, liksom regeringens finanspolitiska råd (sid 20), oerhört kritisk till att regeringen inte gör tillräckligt, om ens något, för att vända utveckling med ökad skolsegregation.

Avsnittet spelades in före sommaren och vi har nu i Socialdemokraternas budgetmotion konkretiserat flera förslag för att öka likvärdigheten i skolan för att alla elever ska ha samma chans att lyckas i skolan.

Vi vill investera 50 miljoner kronor per år från och med 2012 för att attrahera de bästa lärarna till de skolor som har svårast att nå målet att alla elever ska bli behöriga till gymnasieskolan. De lärare som tar ett extra ansvar för att lyfta resultaten i dessa skolor ska premieras för det. Vi föreslår också att skollagen ändras så att kommunerna blir skyldiga att fördela resurserna till skolan efter elevernas behov. Det motsatte sig regeringen när skollagen nyligen ändrades trots att det idag bara är var fjärde kommun som gör det.

Stat och kommun har ett delat ansvar för att skolan är likvärdig och att elevernas sociala bakgrund inte avgör hur bra det går i skolan. Staten behöver genom skollagen bestämma att kommunerna ska fördela resurserna till skolan efter behov. Men kommunen är också ansvarig för sina skolor. Jag tycker det är pinsamt med kommuner som extrainkallar kommunfullmäktige om inte snöröjningen fungerar på vintern när det i samma kommun finns en skola där så många som 40 procent av eleverna inte når målen i grundskolan. Jag vill se fler kommuner som har extrainkallade kommunfullmäktigemöten för att diskutera det och vad kommunen ska göra för att alla elever ska få den utbildning de har rätt till.

Annonser