Etiketter

, , ,

Idag håller jag till på TCOs årliga konferens om högre utbildning. En hearing om breddad rekrytering har precis avslutats. Det blev under hearingen uppenbart att regeringen inte har ett tillräckligt stort intresse av att bredda rekryteringen till högskolor och universitet. Så tycker också publiken på plats: 79 procent av publiken tycker inte att regeringen visat att breddad rekrytering till högre utbildning är en prioriterad fråga. Och begreppet ”breddad rekrytering” har bara nämnts en gång i budgetpropositionen för 2009, 2010, 2011 samt 2012. Det har TCOs utredare German Bender räknat fram.

Det är fortfarande mer än tre gånger så vanligt att de med högskoleutbildade föräldrar går vidare till högre studier än de som har föräldrar med en gymnasieutbildning (sid 29).  TCOs ordförande Eva Nordmark lyfte i sin inledning fram att utvecklingen stannat av och riskerar att gå bakåt.  

SFS ordförande Camilla Georgsson ställde i hearingen en väldigt bra fråga till publiken ”Vem bär huvudansvaret för breddad rekrytering?” Lärosäten, staten eller studentkårerna? Ingen tyckte att det är studentkårernas ansvar men trots det är det kårerna som har tagit ett mycket stort ansvar, såsom Uppsala studentkår gjort.

Jag framförde att staten behöver ta ett mycket större ansvar för arbetet med breddad rekrytering och ställde till publiken frågan: Tycker du att regeringen borde göra mer för att garantera att universitet och högskolor jobbar målmedvetet och långsiktigt med breddad rekrytering? 92 procent av publiken tyckte det.

Det behövs mer av statlig samordning där en myndighet har ansvar för att följa upp, utvärdera och sprida goda sätt att arbeta för breddad rekrytering. Den politiska ledningen behöver visa att breddad rekrytering är en viktig fråga för lärosätena att arbeta med. Precis som arbetet för jämställdhet behöver bedrivas långsiktigt och strategiskt, och inte genom korta projekt, så behöver arbetet för breddad rekrytering bedrivas på det sättet.

Naturligtvis är grund- och gymnasieskolan av allra största vikt för den breddade rekryteringen till högre utbildning. Det är uppenbart när 14 000 elever lämnar grundskolan utan att vara behöriga till gymnasieskolan och andelen elever som inte når målen under de senaste fem åren har ökat. Men det finns mycket som lärosätena kan göra för att attrahera studiebegåvade elever från studieovana hem.

Läs mer om Socialdemokraternas förslag för breddad rekrytering i vår nylagda riksdagsmotion om högre utbildning.

Följ TCOs konferens live, den fortsätter under eftermiddagen, då jag kommer delta i ett seminarium om livslångt lärande. Men först lunch.

Annonser