Etiketter

, , , , , ,

På förmiddagen var jag på skolbesök i Nynäshamn och med lärarna på Svandammsskolan hade jag ett mycket bra samtal om tid – hur man kan få mer tid till utveckling av undervisningen och att mindre tid ska gå åt till administration och dokumentation. Det kommer jag att fortsätta gräva i.

Tid behöver också läggas på kompetensutveckling och Nynäshamn har genomfört en mycket intressant fortbildning för all förskolepersonal. Syftet har varit att ge barnen ett så rikt språk som möjligt. Språkforskaren Veli Tuomela har vid fem tillfällen observerat personalens sätt att kommunicera med barnen, gett feed-back  till samtliga om hur de kan förbättra sitt språk tillsammans med barnen, och därefter följt upp hur det gått. Detta är ett exempel på en mycket verksamhetsnära fortbildning som jag tror behöver bli mycket vanligare i både förskolan och skolan.

Idag kom också ny statistik från Skolverket som visar att andelen elever som inte klarar grundskolan och därför inte är behöriga till gymnasieskolans nationella program ökar för femte året i rad. Det är så även om man bortser från att behörighetsreglerna till gymnasiet ändrats.

Det är uppenbart att regeringen inte gör rätt eller tillräckligt för att vända utvecklingen i svensk skola. Regeringen har också alldeles för låga förväntningar och inte några mål för utvecklingen framöver. Som jag skrev igår så kan vi aldrig nöja oss med skolans resultat förrän alla elever når målen i skolan. I S senaste budget har vi formulerat ett nytt och konkret skolpolitiskt mål för Sverige: alla elever ska nå målen i grundskolan och som ett första steg på vägen ska vi till år 2020 halvera andelen elever som inte når målen i grundskolan till 6 procent.

Det är ju inte varje dag jag delar åsikterna på DNs ledarsida men idag var sannerligen ett undantag när de idag skrev om samma sak som jag gjorde igår.

Annonser