Etiketter

, ,

Läraren Torbjörn Strömberg gästbloggar idag om lärares tid:

För en lärare är det inte möjligt att hamna i ett läge där tiden och arbetsuppgifterna är i balans. Det hör till läraryrkets natur att det alltid går att göra mer. En viktig uppgift för oss är helt enkelt att prioritera. Men det gäller att inse villkoret för detta. Tiden och lärarna är förutsättningarna för en bra skola, det vill säga om lärarna äger tiden och ingen äger lärarna, men så är inte alltid fallet och häri ligger lärarnas tidsproblem.

Jag har många gånger funderat över vilken nyttan är med alla planer, utvärderingar, nationella prov, kvalitetsredovisningar etc. som vi producerar i skolan. Skulle det överhuvudtaget märkas om vi bara slutade? Nej, jag tror inte att det, åtminstone inte i någon större grad. Ändå är vi lojala och gör dem, trots att det stjäl tid.

Utbildningsverksamhet är något oerhört komplext, vars totalitet näppeligen låter sig inrymmas i ett antal centralt utarbetade och detaljerade styrdokument eller prov. Åtminstone inte om man vill ha en framgångsrik skola. Värdet i exempelvis de nationella proven, ligger inte i själva provet utan i det professionella samtalet. Det är i tolkningsgemenskapen som likvärdigheten grundläggs. Men för att få tag i denna måste lärarna vara fria att ibland göra nationella prov – och ibland avstå.

Utbildningsverksamhet är en verksamhet som är ganska lätt att störa. Om lärarna tvingas på en ny arbetsuppgift är det någon annan uppgift som får stryka på foten, antingen kvalitativt eller så blir det inte utfört alls. Tiden ökar inte bara för att uppgifterna gör det.

Det behöver rensas rejält i lärarnas flora av arbetsuppgifter. Och det är lärarna och skolledarna som borde ha mandatet att göra denna rensning, eftersom det endast är vi som kan göra en välgrundad prioritering av uppgifterna. Alla utifrånperspektivsingripanden gör skolan sämre genom att den riskerar att försnilla möjligheter och det är möjligheterna som vi behöver, för att kunna jobba i enlighet med nya skollagens formulering i 1 kap 5§ ” Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.”

Paragrafen är bra och om lärarna skulle få makten att göra sina professionella val, läggs ett mycket tungt ansvar på oss. Precis som det borde vara.

Torbjörn Strömberg är gymnasielärare i svenska och filosofi vid Spångbergsgymnasiet i Filipstad.

Annonser