Etiketter

, , , ,

Igår kom Skolverket med en ny rapport om visar att av de 50 mest segregerade kommunerna i Sverige så är det en fjärdedel som inte tar hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund när resurser fördelas till skolan.

För att ge alla barn samma chans att klara skolan måste resurserna fördelas till skolor utifrån elevernas behov. Det kan te sig som en självklarhet men är uppenbarligen inte det.

Skillnaderna mellan olika elevgruppers resultat i grundskolan är hiskeligt stora. År 2011 är det drygt 94 procent av eleverna med minst en högskoleutbildad förälder som når behörighet till något av gymnasieskolans program medan motsvarande andel för elever vars föräldrars högsta utbildningsnivå är gymnasieskola respektive grundskola var knappt 85 respektive knappt 61 procent. Skolans kompensatoriska uppdrag sköts uppenbarligen inte. En lägsta standard är att kommunerna tar hänsyn till de stora skillnaderna när pengar till skolan fördelas.

Men att fördela resurser är inte det enda som behöver göras. Utöver att ändra skollagen så att kommuner tvingas att fördela pengar efter elevernas behov vill jag också ändra skollagen för att få mer blandade elevgrupper. Liksom högskolelagen ställer krav på lärosätena att arbeta med breddad rekrytering så bör skolhuvudmännen arbeta för att sammansättning i elevgrupperna ska vara heterogen vad gäller kön, social och etnisk bakgrund. Det är ganska märkligt att detta krav ställs på högskolor men inte skolor. Skolhuvudmännen kan exempelvis arbeta för mer blandade elevgrupper genom att se över skolans inriktning, profil och program.

Vi vet att lärarna är viktigast för elevernas resultat. För att skapa en skola som ger alla elever möjlighet att lyckas vill jag därför se till att de bästa lärarna attraheras till skolor med de största utmaningarna genom att ge mer betalt till de lärare som i dessa skolor tar ett större ansvar för skolans och elevernas utveckling. Därför har vi också avsatt medel för detta i vår alternativa budget.

Igår kväll rapporterade Ekot om detta och de gjorde även längre intervjuer som ligger på deras webbplats.

Rapport rapporterar också.

Annonser